دارو

استفاده از فرم های متفاوت در مصرف دارو

معمولا داروهایی که توسط پزشک برای شما تجویز می شود به چند شکل قابلیت مصرف دارد: داروهایی که از طریق گوارش وارد بدن می شوند: بلعیدنی، جویدنی، زیرزبانی، شیافای رکتومی و ... داروهایی که از طریق تزریق وارد بدن می شوند: وریدی، عضلانی، زیرجلدی و ... متفرق ...