فرصت های شغلی

در پارس ماستر این فرصت را داریم تا درکنارهم یادبگیریم، تجربه کنیم و رشد کنیم.

ما اینجاییم تا از توانایی های شما به بهترین شکل استفاده کنیم.

عنوان شغلی

شرایط احراز

مزایا

کارمند اداری

تمام وقت


مدرک حداقل کارشناسی


با روابط عمومی بالا

بیمه

حقوق توافقی